Recipes easy to make Milk Mango Smoothie

Recipes easy to make Milk Mango Smoothie

The ingredients for making Recipes easy to make Milk Mango Smoothie

  1. 50 g frozen mango
  2. 2 tablespoon condensed milk
  3. 1/2 cup milk
  4. 3 cubes ice

Step-step making Recipes easy to make Milk Mango Smoothie

  1. Cut mango and put all ingredients in mixer and blend.

    Milk Mango Smoothie recipe step 1 photo Milk Mango Smoothie recipe step 1 photo Milk Mango Smoothie recipe step 1 photo
  2. Milk Mango Smoothie recipe step 2 photo